Aktuálne informácie týkajúce sa BREXIT-u, uplatňovanie colných predpisov

 • Aktuálne informácie týkajúce sa BREXIT-u, uplatňovanie colných predpisov

  Aktuálne informácie týkajúce sa BREXIT-u, uplatňovanie colných predpisov

  od 1.1.2021

  Colná oblasť

  EÚ a Spojené kráľovstvo dosiahli vzájomnú pobrexitovú dohodu o budúcich obchodných vzťahoch a spolupráci, ktorá zabezpečí vyhnutie sa komplikáciám pri obchodovaní oboch strán a uplatňovaniu nie len pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

  V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa riadia pravidlami pobrexitovej dohody. Táto zmierňuje dopady Brexitu hlavne v oblasti dovozných ciel a kvót, ktoré sú úplne odstránené avšak za splnenia pravidiel pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve stanovených v tejto dohode. Avšak neznamená to voľný pohyb tovaru tak ako tomu bolo počas prechodného obdobia. Pri obchodovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musíme počítať s colnými kontrolami na hraniciach ako aj s ďalšími colnými formalitami na prepravovaný tovar medzi oboma stranami.

  Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Pre turistický styk budú platiť obmedzenia na množstvo tovaru, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktorý bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Batožina môže pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva podliehať colnej kontrole. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

  Zákazy a obmedzenia – Na tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencii. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa uplatnia rastlinolekárske alebo veterinárne kontroly.

  Dôležité informácie na portáli finančnej správy v časti „Podnikatelia

  PODNIKATELIA

  Hospodárske subjekty, ktoré budú so Spojeným kráľovstvom pravidelne a často obchodovať, môžu za účelom skrátenia procesu colného konania súvisiaceho s dovozom / vývozom / tranzitom tovaru požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušené postupy v colnom konaní. Zároveň však musia počítať aj s kontrolami po prepustení, v rámci ktorých colné orgány overujú presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze a existenciu, pravosť, presnosť a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať účtovné záznamy deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom po jeho prepustení.

  Finančná správa pre Vás pripravila Usmernenie k Brexitu, v ktorom zhrnula základné informácie o zmenách pri obchodovaní po skončení prechodného obdobia ako aj praktické scenáre týkajúce sa prebiehajúcej prepravy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ku koncu prechodného obdobia.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Comments are closed.