Služby colného skladu

Verejný colný sklad

Naša spoločnosť má k dispozícii blízkostojaci verejný colný sklad. Podľa zákona 199/2004 Z.z. je colný sklad zabezpečeným priestorom, kde sa uskladňuje tovar za podmienok určených colným orgánom.

Colné sklady je možné prevádzkovať ako verejné alebo súkromné, pričom verejné môže použiť každá osoba, súkromné len uskladňovateľ.

Na colnom sklade je možné uskladňovať tovar na akúkoľvek dlhú dobu, colný orgán určuje lehotu uskladnenia len vo výnimočných prípadoch. V colnom sklade sa však nemôže tovar nijak upravovať (farbiť, skladať...), môže sa s ním len manipulovať prípadne ho prebaľovať, označovať a pod. podľa potreby. Spôsoby manipulácie sú pritom vopred povolené colným orgánom.

Za uskladnenie tovaru v sklade sa platí osobitný poplatok, ktorý nie je súčasťou colného dlhu ani colnej hodnoty tovaru.

Vo verejnom colnom sklade je možné uskladňovať všetok tovar vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia a podlieha osobitným predpisom. Ide o tovary obmedzené alebo zakázané z dôvodov:

  • zdravotníckych, veterinárnych, rastlinolekárskych
  • ochrany verejnej mravnosti alebo verejného poriadku, verejnej bezpečnosti
  • ochrany zdravia a životného prostredia
  • ochrany kultúrnych pamiatok, predmetov múzejnej a galerijnej alebo kultúrnej hodnoty
  • ochrany duševného vlastníctva
dreamstime_s_5608090
dreamstime_s_7927704

Dočasný sklad

Od preloženia tovaru na colné konanie do pridelenia colné schváleného určenia alebo použitia sa tovar považuje za dočasne uskladnený a putuje teda do tzv. dočasného skladu.

Za obdobie, počas ktorého je tovar v dočasnom uskladnení, môže colný orgán požadovať od držiteľa tovaru zabezpečenie akéhokoľvek vzniknutého colného dlhu.

Podľa článku 149 Colného kódexu Únie sa dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie prepustí do colného režimu alebo spätne vyvezie do 90 dní. Túto lehotu nie je možné predĺžiť.

V priestore na dočasné uskladenie tovaru môže byť uskladnený len tovar, ktorý má v súlade s colnými predpismi postavenie dočasne uskladneného tovaru.

Ak bude existovať ekonomická potreba a colný dohľad nebude nepriaznivo ovplyvnený, držiteľ povolenia môže  v priestore na dočasné uskladnenie uskladniť aj tovar únie. Tento tovar sa nepovažuje za dočasne uskladnený tovar.